Odborné komise RM zřizuje rada města a mají vzhledem k radě poradní hlas. Přehled členů všech komisí najdete na stránkách města: Odborné komise RM.

Strana zelených má své zástupce ve všech odborných komisích RM, z toho 3 předsedy. Jejich úplný přehled najdete na této stránce.

 Komise RM  jméno  předseda/člen  kontakt
 Bytová  Mgr. Richard Pešat  člen  richard.pesat@seznam.cz
 Dopravní  Mgr. Ondřej Syrovátka  člen  ondrej.syrovatka@zeleni.cz
 Adam Dorazil  člen  adam.dorazil@gmail.com
 Kulturní  Alena Svobodová  člen  programy@divadlo.novy-jicin.cz
 Markéta Dendišová  člen  dendisova@mksnj.cz
 Obchodu, služeb a cestovního ruchu  Andrej Droščín  předseda  andrej.droscin@tiscali.cz
 Péče o památky  Markéta Dendišová  člen  dendisova@mksnj.cz
 Marek Pilný  člen  pilnymarek@gmail.com
 Pro správu majetku města  Mgr. Matěj Bártek  člen  mattesso@seznam.cz
 Mgr. Radka Filipíková  člen  radka.filipikova@gmail.com
 Pro výchovu, vzdělávání a volný čas  Mgr. Petr Zapletal  člen  pezap@post.cz
 Mgr. Dalibor Dejmek  člen  dalibor.dejmek@gypri.cz
 Sociální  Mgr. Richard Pešat  místopředseda  richard.pesat@seznam.cz
 Katrin Hanáková  člen  katrin.hanakova@gmail.com
 Sportovní  Ing. Eva Chrobáková  člen  eva.chrobakova@centrum.cz
 Územního plánování a rozvoje města  Ing. Hana Hůlová  člen  hanahulova@email.cz
 Zdravotnická  MUDr. Eva Syrovátková  člen  eva.syrovatkova@seznam.cz
 Michaela Orlová  člen  misaorlova@seznam.cz
 Životní prostředí  Ing. Hana Hůlová  místopředsedkyně  hanahulova@email.cz
 Mgr. Pavel Vala  64243@mail.muni.cz
 Pro otevřené město  Mgr. Radovan Jansa  předseda  radovanjansa@gmail.com
 Radek Hanák Ficbauer  člen  radek.ficbauer@gmail.com

 

Pracovní náplň komisí

Bytová komise

Bytová komise projednává a doporučuje RM ke schválení:

 1. Aktuální žádosti občanů, které se týkají přidělování startovacích a sociálních bytů,
 2. Ve spolupráci s OSV taktéž žádosti týkající se přednostního přidělení bytů,
 3. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy a zařazení startovacího bytu do skupiny standardních bytů za tržní nájemné,
 4. žádosti o souhlas s podnájmem,
 5. provádí fyzické prošetřování žadatelů o byt v domácnostech a následně podává návrh na zařazení do pořadníku v jednotlivých velikostních skupinách,
 6. projednává odvolání žadatelů o byt proti rozhodnutí o vyřazení žádosti nebo je žadatel dlouhodobým dlužníkem města,
 7. bytová komise se také aktivně podílí na úpravě směrnice Hospodaření s byty v majetku města.

Dopravní komise

 1. Vyjadřuje se k problematice vlakové a autobusové dopravy,
 2. Vyjadřuje se k návrhům dopravního označení/nové,změny/na základě požadavků vlastníka místních komunikací na území města, zastoupeného odborem obecního podnikání,
 3. Předkládá náměty k novým návrhům dopravního řešení na území města na základě požadavků fyzických a právnických osob,
 4. Vyjadřuje se k záměrům a studiím budování a oprav místních komunikací na území města,
 5. Vyjadřuje se k návrhům zadání pro řešení dopravy na území města,
 6. Zaujímá stanoviska k investičním a stavebním záměrům na úseku dopravy,
 7. Spolupracuje s odborem obecního podnikání při řešení zásahů do místních komunikací,
 8. Plní ostatní úkoly, uložené radou města, v oblasti své působnosti,
 9. Navrhuje řešení připomínek, podnětů a stížnosti občanů na území města z hlediska dopravní tématiky.

Kulturní komise

Spolupracuje s odborem ŠKS MěÚ Nový Jičín a kulturními organizacemi města,

 1. podílí se na organizaci významných kulturní akcí města, konaných pod jeho záštitou,
 2. předkládá radě města náměty a návrhy pro kulturní aktivity ve městě,
 3. propaguje prostřednictvím Novojičínského zpravodaje, městského televizního vysílání, regionálního tisku kulturní aktivity organizací, zájmových sdružení i jednotlivců, pořádaných na území města,
 4. vyjadřuje se k využití kulturních zařízení na území města, jejich stavem,
 5. vyjadřuje se k využití kulturních zařízení na území města, jejich stavem,
 6. podílí se na přípravě Novojičínského kulturního léta,
 7. dává aktivní připomínky ke Slavnosti města,
 8. nominuje osobnosti pro vyhlášení „osobnost z oblasti kultury“ za daný kalendářní rok.

Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu

 1. Projednání rozpočet kapitoly 11 obchodu služby turismus na každý rok,
 2. organizace tržních akcí: (Vánoční jarmak, velikonoční jarmark, městská slavnost, veletrh Novojičínska, Pálení čarodějnic),
 3. majetkoprávní problematika vyjádření k nájemním smlouvám, návrhy výše nájmů pro podnikatelský sektor – nebytové prostory,
 4. příprava OZV města Nového Jičína ( např. Tržní řád, O místních poplatcích, umisťování reklamních zařízení),
 5. projednává a připravuje aktivity v oblasti cestovního ruchu např. cyklotrasy, koncepce informačního centra,
 6. další různé aktuální témata týkající se obchodu, služeb a cestovního ruchu.

Komise péče o památky

Odborný a poradní orgán RM, spolu pracuje s odborem školství, kultury a sportu

 1. předkládá radě města náměty a návrhy z oblasti kulturních památek na území města Nového Jičína,
 2. plní další úkoly uložené RM a ZM v oblasti své působnosti,
 3. zabývá se stavem a potřebou kulturních památek ve městě,
 4. spolupracuje s odborem ŠKS při sestavování rozpočtu na opravu kulturních památek,
 5. zástupce se účastní jednání na spolufinancování oprav z Programu regenerace MPR a MPZ, které vyhlašuje Ministerstvo kultury.

Komise pro správu majetku města Nový Jičín

Komise plní své úkoly a je ze své činnosti odpovědna RM.

 1. projednává nabídková řízení na pronájem prostor určených k podnikání,
 2. projednává nabídková řízení na prodej nemovitého majetku obce,
 3. vyhodnocuje nabídková řízení a zveřejněné záměry pronájmů a prodeje,
 4. určuje pořadí vyhodnocených nabídek výběrových řízení,
 5. formuluje doporučující usnesení RM, dále podává návrhy, doporučení nebo stanoviska RM,
 6. dále projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty týkající se pronájmů a prodeje nemovitého majetku obce, předložené příslušnými odbory popřípadě jejími členy,
 7. komise projednává materiály předkládané do RM příslušnými odbory ( OB a OMRI ) vydává k nim svá stanoviska, projednává a řeší iniciativní návrhy svých členů,
 8. projednává a doporučuje RM ke schválení návrhy předpisů a pravidel týkajících se nakládání s majetkem obce.

V souhrnu komise iniciuje, projednává a vyhodnocuje záměry města a postupuje doporučující stanoviska RM v oblasti nakládání s majetkem obce.

Komise plní doporučující, kontrolní a procesní funkci v souvislosti s vyhlášenými nabídkovými řízeními na pronájem prostor určených k podnikání a prodejem nemovitého majetku ve vlastnictví obce.

Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas

Odborný a poradní orgán RM, spolupracuje s odborem ŠK.

 1. Předkládá RM náměty a návrhy související se školstvím na území města,
 2. Vyjadřuje se ke zřizování a rušení školských zařízení a škol ve městě,
 3. Spolupracuje se zástupci města, kteří jsou členy školských rad,
 4. Projednává a navrhuje možnosti využití volného času dětí a mládeže, spolupracuje se Zastupitelstvem dětí a mládeže Nového Jičína při SVČ Fokus Nový Jičín,
 5. Projednává otázky z oblasti školství a sociálně patologických jevů u dětí, mládeže a studentů,
 6. Spolupracuje s odborem ŠKS při vyhodnocování nejlepších žáků a pedagogů novojičínských základních škol, středních a mateřských škol,
 7. Plní další úkoly uložené RM a ZM v oblasti své působnosti.

Komise sociální

Odborný a poradní orgán RM, spolupracuje s odborem sociálních věcí a organizační složkou Pečovatelská služba Nový Jičín.

 1. Doporučuje orgánům města opatření v oblasti sociální péče o občany,
 2. Projednává a vyjadřuje se k základním otázkám, které se týkají oblasti sociální péče na území města (péče se seniory, zdravotně postižené, podpora rodin s dětmi a problémy v oblasti sociálního vyloučení),
 3. Vyjadřuje se k zřizování, rušení sociálních zařízení zřízených městem, průběžně vyhodnocuje jejich činnost,
 4. Vyjadřuje se k podpoře sociálních organizací působících na území města,
 5. Spolupracuje s řídící skupinou a pracovními skupinami komunitního plánování při vytváření a realizaci střednědobého plánu sociálních služeb, včetně vyhodnocování kvality a šíře sociálních služeb na území města,
 6. Spolupracuje s institucemi a organizacemi, působícími v sociální, humanitární a charitativní oblasti,
 7. Plní úkoly stanovené směrnicí 7/201 o hospodaření s byty na úseku bytů v DP včetně kontrolní činnosti směrem k sociálnímu oddělení (evidence žádostí, jejich vyřizování…),
 8. Podává stanoviska v případě žádostí o slevy či odpuštění nájmu za parkování u osob se zdravotním postižením,
 9. Plní další úkoly uložené RM v oblasti sociální péče.

Komise sportovní

V období mezi zasedáními řeší aktuální otázky předsedy komise společně s tajemníkem komise a odborem školství, kultury a sportu.

 1. Podílí se na vypracování stanovisek pro příspěvky jednotlivým sportovním organizacím ve městě z rozpočtu města, např. přidělení mimořádných jednorázových finančních částek mimo schválené granty,
 2. Koordinuje návrhy pro vyhlášení nejlepších sportovců města,
 3. Předkládá radě města náměty a návrhy pro sportovní aktivity ve městě s důrazem na mládež a ostatní využití volného času mládeže,
 4. Podílí se na propagaci tělovýchovy při využití Novojičínského zpravodaje, městského televizního vysílání a regionálního tisku,
 5. Podílí se na organizování sportovních aktivit samosprávných orgánů města,
 6. Zabývá se stavem a potřebou tělovýchovných a sportovních zařízení ve městě,
 7. Průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti aktivit tělovýchovy, sportu a využití volného času dětí a mládeže,
 8. Navrhuje své zástupce do grantové komise pro činnost sportovní,
 9. Minimálně jednou za volební období předkládá radě a zastupitelstvu města komplexní zprávu o stavu TV a sportu ve městě s návrhy a doporučením pro další období,
 10. Pracuje v souladu s přijatou koncepcí sportu,
 11. Plní další úkoly uložené RM a ZM v oblasti své působnosti.

Komise územního plánování a rozvoje města

Odborný a poradní orgán RM, spolupracuje s úřadem územního plánování, stavebním úřadem, odborem majetku, rozvoje a investic.

 1. Vyjadřuje se k problematice územního plánování a provádí kontrolu plnění záměrů územního plánu města.
 2. Vyjadřuje se ke studiím (architektonickým, urbanistickým, dopravním, studiím na úpravu veřejných prostranství apod.)
 3. Spolupracuje s odbornými pracovišti zvláště v oblasti územního plánování, památkové péče, ekologie, urbanistiky, architektury a dopravy a předává jim své podněty.
 4. Vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení týkajících se územního rozvoje.
 5. Předkládá náměty pro §část na grantových projektech z oblasti působnosti komise
 6. Spolupracuje na aktivitách směřujících k ekonomickému rozvoji města.
 7. Zaujímá stanoviska k významnějším investičním a stavebně podnikatelským záměrům.
 8. Plní ostatní úkoly uložené RM v oblasti své působnosti.

Komise zdravotnická

Odborný a poradní orgán RM, spolupracuje s odborem sociálních věci.

 1. Mapování situace v oblasti zdravotnictví na území města a navrhování opatření příslušným orgánům,
 2. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními, orgány a organizacemi,
 3. Zpracování stanovisek v případě nájmů nebytových prostor určených pro zdravotnictví v majetku města,
 4. Plní další úkoly uložené radou města v oblasti zdravotnictví.

Komise životního prostředí

Poradní orgán RM, spolupracuje s odborem ŽP.

 1. vyjadřuje se k návrhu územního plánu, spolupracuje ve všech fázích jeho zpracování,
 2. navrhuje RM a ZM přijetí opatření týkajících se ochrany a tvorby životních prostředí na území města,
 3. vyjadřuje se k principům nakládání s komunálními odpady, navrhuje koncepční opatření, vč. opatření ke sjednání nápravy nedostatků,
 4. vyjadřuje se ke stavu zeleně na území města a její údržbě, navrhuje její rozšíření a obnovu,
 5. podává návrhy k vyhlášení památných stromů na území města,
 6. vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek týkajících se životního prostředí,
 7. navrhuje sledování vybraných druhů znečisťujících látek v ovzduší,
 8. vyjadřuje se k principům hospodaření v městských lesích,
 9. vyjadřuje se ke zprávám předkládaným podle plánu samosprávných orgánům města (RM, ZM),
 10. navrhuje realizaci informačních kampaní k občanům města v oblasti životního prostředí,
 11. plní ostatní úkoly uložené RM v oblasti své působnosti.

Komise pro otevřené město

 1.  Analyzuje aktuální stav otevřenosti a zveřejňování informací a navrhuje řešení,
 2. Prosazuje zavedení nových komunikačních kanálů,
 3. Zabývá se vizualizací dat (např. tzv. klikací rozpočet) a datovým katalogem.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist