Adaptace na změnu klimatu


Změnu klimatu již začínáme pociťovat zvyšující se teplotou nebo i momentálně vymírajícími lesy v Beskydech i Jeseníkách. Tomuto jevu se ve městě můžeme za poměrně nízké náklady alespoň částečně přizpůsobit, tj. se na něj adaptovat. V tomto volebním období jsme zpracovali důležitý dokument s názvem Adaptační strategie na změnu klimatu, která popisuje, jaké kroky by město mělo realizovat, aby dopad změn klimatu na něj byl co nejmenší. Strategii budeme postupně naplňovat a aktualizovat.

Při rekonstrukcích veřejných prostranství a ulic budeme hledat způsoby, jak na nich zasadit více stromů, jako se to podařilo například na ulici Gen. Hlaďo

Nově se se stromy počítá při revitalizaci Horního nádraží.


Ve městě vysadíme více extenzivních trvalkových záhonů

  • Mají přínos z hlediska zadržování srážkové vody, biodiverzity, estetiky a jedná se o nejméně náročnou plochu na údržbu.
  • Dobře založený záhon vydrží léta a údržba spočívá pouze v jarním řezu suchých částí rostlin.

Nejnovější extenzivní záhony byly v roce 2023 vybudovány na ulici Dlouhé při stavbě nových parkovacích míst a také na rekonstruované ulici Gen. Hlaďo.


Na vybraných travnatých plochách ve městě zavedeme mozaikové seče

  • Nechávají vždy část trávy vzrostlé a část se poseká

Aktuálně to bylo navrženo Komisí životního prostředí na jednání 3.4.2023. Zkušebně se v roce 2023 sečou mozaikově plochy na Malém náměstí a v Žilině poblíž zemědělské školy.

Související odkazy


Zachováme ekologické dotace na retenční nádrže

Dotace na retenční nádrže byly schváleny také v programových dotacích na rok 2023.


Místní udržitelná energetika


Energetika se kvůli rostoucím cenám stává stále důležitějším tématem. Čím více energie vyrobíme přímo v našem městě, tím budeme odolnější vůči globálním vlivům a růstu cen.

Vybudujeme solární panely na městských budovách, především na školách

  • Vyrobenou energii budeme moci spotřebovávat a přebytečnou energií zásobovat okolní budovy.

V roce 2023 se chystá investice na vybudování solárních panelů na střeše budovy Technických služeb.

Související odkazy


Odpadové hospodářství


Odpadové hospodářství je velmi důležité pro fungování města a jeho kvalita hodně napoví o úrovni veřejné správy v daném místě. Díky krokům, které jsme v odpadovém hospodářství udělali v tomto volebním období, zvítězil Nový Jičín letos v krajské soutěži o město nejlépe třídící odpad. Na tento úspěch se budeme snažit navázat a nakládání s odpady se budeme snažit ještě zlepšit a zefektivnit. S rostoucími náklady na skládkování to dokonce může být brzy i ekonomicky výhodné.

Začali jsme pořádat pravidelný bleší trh

První městský bleší trh se uskutečnil 18.3.2023 v budově bývalého textilu, další se chystá na podzim pravděpodobně tamtéž.

Související odkazy


Rozšířili jsme počet nádob na gastroodpad

Potravinový a kuchyňský odpad rostlinného a živočišného původu jsme jako jedni z prvních v republice zavedli v březnu 2022 na základě pilotního projektu, který trval 12 měsíců. Na území města bylo rozmístěno 40 hnědých nádob o objemu 120 litrů, jejichž svoz probíhal jednou týdně. Za dobu 10 měsíců trvání projektu občané města do těchto nádob vytřídili přes 57 tun potravinového odpadu, tedy nezkonzumovaných potravin a potravinových zbytků, nepoživatelné zeleniny a ovoce atd. Odpad je svážen do bioplynové stanice v Rapotíně, kde je zpracováván na elektrickou energii, teplo a plyn. Zbytkový odpad se vrací do půdy jako hnojivo. Výhodou zpracování v bioplynové stanici oproti kompostárnám je v tom, že občané mohou nespotřebované potraviny odevzdat v původních obalech, s výjimkou skla.

Od 7. března 2023 přibylo 7 zcela nových stanovišť. Ve 13 lokalitách s hustou zástavbou, kde se jedna nádoba ukázala jako nedostačující, dojšlo k posílení stávajících stanovišť o další nádoby. Celkem tedy mají občané k dispozici 60 nádob. Lokality sběru naleznete v tomto letáku. Nová stanoviště jsou zanesena i do mapy kontejnerů na webu města, kterou naleznete zde. Režim svozu zůstává stejný.

V Návštěvnickém centru mohou občané za zvýhodněnou cenu 50 korun zakoupit speciální košíky na sběr gastroodpadu do domácností a kompostovatelné sáčky na gastroodpad. Cena za sadu 25 sáčků je 65 korun. Více informací ke zpracování gastroodpadu naleznete na informačním webu www.tridimgastro.cz nebo v tomto letáku.

Související odkazy


Zavedli jsme společné třídění plastů a kovů

Na svém prvním zasedání v roce 2023 zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku o odpadech umožňující společný sběr plastů a kovů. Zvonové nádoby s dolním výsypem pracovníci Technických služeb v průběhu měsíce března 2023 nahradili nádobami s horním výsypem. Tyto černé nádoby se žlutým odklopitelným víkem o objemu 1100 litrů získalo město bezplatně od společnosti EKOKOM. Městu tato změna přinese řadu benefitů:

  • Navýšení počtu nádob na kovy ze 7 stávajících červených popelnic na 100 žlutých nádob, do nichž lze odkládat plasty a kovy společně,
  • vrchní odklopitelné víko umožní vkládání i objemnějšího odpadu než to bylo možné u zvonových kontejnerů.
  • Od změny si také slibujeme větší vytříděné množství plastů i kovů.

Související odkazy


Pomocí speciálního lisu umístěného na separačním dvoře budeme snižovat množství velkoobjemového odpadu

  • Tento odpad stále tvoří velkou část produkce odpadu ve městě

Lis již od roku 2023 funguje a podílí se na redukci objemu odváženého odpadu

Související odkazy


Splněno nad rámec programu


Nechali jsme vytvořit novou přehlednou mapu kontejnerů na tříděný odpad

Související odkazy

 

 

 


Pokračujeme v pořizování nízkoemisních vozidel pro městský úřad

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist