Tvůrčí vzdělávání – cesta k úspěchu v dospělosti


Co je po devíti letech strávených na základní škole opravdu důležité? Umět komunikovat s druhými lidmi. Spolupracovat s nimi v jednom týmu. Umět si dát věci do souvislostí. Nebát se používat angličtinu. Rozpoznat lež a podvod. Proto zavádíme řadu konkrétních nástrojů pro úspěšné tvůrčí vzdělávání na městských státních školách.

Na základních školách pravidelně pořádáme ŠKOLNÍ FÓRA a ptáme se žáků, co by chtěli ve škole a ve městě změnit

Na základních a nově i středních školách pravidelně organizujeme Školní fóra, v nichž mají žáci možnost vyjádřit se k tomu, co by ve škole i ve městě rádi změnili. Školní fóra nám přinášejí důležitou zpětnou vazbu od mladých lidí na to, co ve městě hodnotí pozitivně a kde naopak vnímají nedostatky, které by měly být napraveny. Fóra slouží také k tomu, abychom dětem vysvětlili, že ne vše patří městu a není tedy vždy možné návrhům na úpravy vyhovět.

Jejich návrhy následně posuzuje vedení školy a rada města.

Související odkazy


V roce 2021 jsme uspořádali školní fóra i na novojičínských středních školách (Gymnázium, Mendelova SŠ)

Školní fórum na gymnáziu se uskutečnilo 22.11. a na Mendelově střední škole 23.11.2021. Na středních školách jsme školní fóra organizovali jako první město v republice.

Související odkazy


Podporujeme nadané žáky

Nový Jičín spustil v roce 2019 ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a s Mensou pilotní program zaměřený na nadané děti.

Byli jsme tak prvním městem v kraji, kde se radnice rozhodla podporovat talentované žáky všech základních a mateřských škol prostřednictvím speciálně vyškolených učitelů.

Odborné studie uvádějí, že mimořádně nadaných žáků jsou v populaci 2 až 2,5 procenta, nadaných bývá přibližně 12 až 15 procent.

Pomohli jsme školám získat dotace na podporu nadaných žáků.

Dotaci pravidelně získává ZŠ Komenského 68 a také ZŠ Jubilejní.

Související odkazy


Zřídili jsme nové stipendium pro novojičínské studenty v zahraničí

Inspirovali jsme se v Ostravě, kde podobné stipendium poskytují již několik let. Stipendium se poskytuje vynikajícím studentům, kteří svou žádost musí obhájit před takzvanou „Školskou komisí“ neboli Komisí pro výchovu a vzdělávání, což je jedna z mnoha poradních komisí Rady města.

Mladí lidé, kteří takové studium absolvují a stipendium jim je přiznáno, to musí městu nějakým způsobem kompenzovat. Způsob si mohou vybrat sami: může to být například koncert , přednáška o dané zemi nebo třeba seminář se studenty některé z našich středních škol. Mohou tím pádem přinést inspiraci i dalším mladým lidem a do budoucna je motivovat k podobnému kroku. 

 

Související odkazy


Pokračujeme v podpoře soukromých vzdělávacích subjektů

Názory jednotlivých stran na podporu stravování v soukromých školských subjektech se výrazně lišily.

Na jednáních zastupitelstva kolem tohoto tématu často byla dlouhá a nepříjemná diskuze.

Iniciovali jsme proto jednání hlavních politických stran (ČSSD, ANO, Zelení/TOP09, ODS, KDU-ČSL) a po dvou jednáních došlo ke kompromisní dohodě, kterou všechny strany akceptovaly: MŠ bude poskytována dotace na stravování ve výši 100 % a ZŠ 75 %.

Dotace soukromým školám a školkám na plavání a dopravy na bazén naopak poskytována nebude.


Iniciovali jsme obnovu jsme činnost dětského zastupitelstva

Činnost zastupitelstva se podařilo obnovit ve spolupráci se SVČ Fokus, kde funguje pod patronací Moniky Vindišové.

Spolupráce probíhala například na bázi „stínování„, kdy členové zastupitelstva trávili běžný pracovní den se zaměstnanci města a také s místostarostou za naši stranu Ondřejem Syrovátkou.

Členové zastupitelstva se také podíleli na organizaci Veřejného fóra a Školních fór.


Podpořili jsme výuku jazyků metodou CLIL

CLIL znamená Content and Language Integrated Learning, tedy výuku, kdy se běžné předměty (např. zeměpis, dějepis či matematiky) vyučují v cizím jazyce (například v angličtině). Jazyk se zde stává nástrojem, nikoliv cílem a učení cizímu jazyku se více podobá osvojování mateřského jazyka a je intenzivnější.

Tato metoda se používá například na ZŠ Komenského 66 a ZŠ Tyršova.


Rozšířili jsme spolupráci s partnerskými městy při realizaci vzdělávacích akcí

Přeshraniční spolupráce se i přes covidová omezení účastnila ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského 66 a ze středních škol také Gymnázium Nový Jičín a Mendelova střední škola.


Funkční a přívětivá škola


Aby děti i učitelé do školy chodili rádi a se zájmem, je důležité mít k dispozici potřebné zázemí a vybavení. Není až tak podstatné, kolik interaktivních tabulí a projektorů nainstalujeme do té které školy, podstatnější je přátelská atmosféra, která spočívá v detailu – že tabule a projektory opravdu fungují a můžeme je okamžitě využít a že ve škole vládne „dobrá nálada“.

Vybudovali jsme moderní přístavbu SVČ Fokus a zelenou terasu nad vstupní halou

Součástí přístavby je nový multifunkční sál, klubovny, kuchyňky a terasa se zelenou střechou.

Na celou investici ve výši 18 000 000 Kč získalo město 70% dotaci. Stavba proběhla v letech 2021-2022.

Související odkazy


Zahájili jsme rekonstrukci sportovišť za ZŠ Dlouhé, ZŠ Jubilejní a ZŠ Komenského 66

V roce 2020 je byly zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci sportoviště na ZŠ Komenského a na projektové dokumentace na hřiště na Jubilejní a Dlouhé.

V roce 2022 probíhá rekonstrukce hřiště na ZŠ Dlouhá za 21 000 000 Kč. Zachován zde bude atletický ovál, kde budou běžecké tartanové dráhy, dále přibudou inline dráha, víceúčelové hřiště pro míčové sporty, streetballové koše, workoutové hřiště a herní prvky pro menší děti. Ty bude využívat družina i mateřinka, která je součástí školy.

Hřiště bude následně zpřístupněno i veřejnosti, což bude atraktivní zejména pro obyvatele sídliště Loučka a Dlouhá.

Související odkazy


ZŠ Tyršova má nové šatny a sanaci zdiva proti vlhkosti

ZŠ Tyršova se 133 let po své výstavbě dočkala rekonstrukce šaten a sanace zdiva proti vlhkosti.

Úpravy stály celkem 7 700 000 Kč. Zahrnovaly sanační opatření a následnou vertikální izolaci včetně sanačních omítek v interiéru i v exteriéru.

Rekonstrukce šaten byla provedena v suterénu, kde byly kompletně opraveny interiéry a namísto kovových klecí instalovány nové kovové šatní skříně.

Související odkazy:


Zrekonstruovali jsme atrium u ZŠ Komenského 66

Nově zde vznikla venkovní učebna i s lavicemi a tabulí, malé pódium s hledištěm, cvičící prvky pro větší děti a průlezky pro ty menší.

Byly zde zasazeny nové vzrostlé stromy, pod nimiž je pro děti umístěna venkovní čítárna.

Pod zemí je instalována retenční nádrž, která bude shromažďovat vodu z areálu a bude dále využita např. na zalévání.

Původní projekt počítal s náklady 8 100 000 Kč, výběrovým řízením se je podařilo snížit na 6 600 000 Kč.

Související odkazy


Zrekonstruovali jsme dílny a kuchyňky na ZŠ Jubilejní

Z dílen jsme nechali vytvořit moderní učebny s nářadím a 3D tiskárnami.

Kuchyňky pro výuku vaření byly vybudovány zcela nově.

Související odkazy


Do školství jsme investovali rekordní částky

Na investice do školských zařízení jsme udělali dlouhodobý plán a pravidelně je konzultovali s řediteli

Obdobné konzultace probíhaly každý rok. Investice byly plánovány tak, aby finanční prostředky do škol vloženy rovnoměrně. Několikrát za rok se navíc konaly provozní porady všech ředitelů školských zařízení.

Související odkazy


Bez zábavy to nejde


Nepodceňujeme staletí starý objev J. A. Komenského a uvědomujeme si, že hra a zábava jsou nejlepšími pomocníky při výchově a vzdělávání.

Vytvořili jsme celoměstský katalog kroužků pro děti

Katalog usnadňuje dohledání kroužků u jakéhokoliv jejich organizátora ve městě, který městu poskytl potřebné informace. Kroužky jsou členěny podle typu (např. sport, hudba a podobně).

Související odkazy


Tvoříme web města přizpůsobený dětem

Web se momentálně zpracovává, zprovozněn bude ještě letos. Inspirovali jsme se v Příboře.


Myslíme na prevenci


Smysluplné trávení volného času působí jako účinná prevence proti patologickému chování dětí a mládeže. Na území města působí několik institucí (ne všechny ale zřizuje město), které jako celek nabízejí pestrou paletu volnočasových aktivit. Všechny tyto organizace považujeme za velice prospěšné a budeme je i nadále podporovat.

V budově knihovny jsme v prostorách bývalé čajovny ve spolupráci s MěKS vytvořili T-klub – klub pro mladé Novojičíňáky

Mladí lidé od 11 do 19 let si zde mohou odpočinout, přečíst knihu, zahrát deskové hry, nebo zpestřit svůj čas a zahrát si na herní konzoli Xbox s pohybovým senzorem.

Konají se zde také různé vzdělávací akce a přednášky. Naše knihovna se tak zařadila mezi nemnoho knihoven v ČR, které poskytují své služby cíleně i dospívajícím lidem.

Související odkazy


Zorganizovali jsme vzdělávací kurzy mediální gramotnosti

Kurz mediální gramotnosti byl realizován na podzim 2019 pro pedagogy základních a po dohodě i středních škol.

Učitelé následně v podobném duchu dělali hodiny ve školách pro své žáky.

Kurzy domluvil předseda školské komise a náš člen Petr Zapletal ve spolupráci s vedoucí Odboru školství Oldřiškou Navrátilovou.

V roce 2022 proběhl workshop proti dezinformacím na všech základních školách ve městě.

Související odkazy


Zapojili jsme se do projektu Mládež kraji

Mladí zde lidé zde mají možnost získat 100% dotaci na své nápady a projekty. Přihlásili se se zajímavými projekty jako například malování na chodníku pro povzbuzení lidí nebo projekt na setkávání různých generací s názvem Generace XYZ.

Související odkazy


Předškolní vzdělávání


Všude tam, kde mají rodiče s malými dětmi možnost pracovat, z toho profitují nejen mladé rodiny a zaměstnavatelé, ale celá společnost. Také pro děti samotné je možnost účastnit se předškolního vzdělávání a výchovy ve většině případů velmi prospěšná. Předškolní zařízení musí být vysoce kvalitní, tj. mít přiměřený počet dětí na jednoho kvalifikovaného a kvalitního učitele, přiměřené materiální a prostorové podmínky.

Zrekonstruovali jsme zahradu u MŠ Smetanovy sady a doplnili ji o nové prvky

Nově zde děti mají například trampolínu zapuštěnou v zemi, dřevěné domečky, prolézačky, tabule na kreslení, houpačky nebo dráhu pro koloběžky.

Účelným prvkem je také plachtové zastínění části venkovního prostoru u zdi budovy mateřské školy, které dětem umožní pobyt venku i v době veder. Zároveň je to prvek, který souvisí s adaptační strategií na změnu klimatu, kterou město schválilo v roce 2021.

Cena za rekonstrukci zahrady byla 3 600 000 Kč.

Související odkazy


Zrekonstruovali jsme zahradu u MŠ Jubilejní a doplnili ji o nové prvky

Na MŠ Jubilejní byla v roce 2020 dokončena rekonstrukce zahrady.

Nově je zde dráha pro koloběžky, tunel z vrbového proutí, smyslové bludiště (každá část má jiný povrch) a taky lanová pyramida.

Související odkazy


Do školek jsme v roce 2022 nechali nainstalovat měřiče kvality ovzduší

Kvalita ovzduší v jednotlivých MŠ je dohledatelná na webu (viz níže).

Pro děti byly vytvořeny i lampičky v podobě obláčků, které v závislosti na kvalitě ovzduší mění svou barvu.

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist