Odpadové hospodářství


Odpadové hospodářství je velmi důležité pro fungování města a jeho kvalita hodně napoví o úrovni veřejné správy v daném místě. Nový Jičín několikrát zvítězil v soutěži kraje o nejlepší třídění elektroodpadů, v roce 2022 se stal dokonce celokrajským vítězem v třídění odpadu. Ani to však nestačí: je třeba postupně zlepšovat i třídění dalších druhů odpadů a občanům je ještě více zjednodušit.

Nechali jsme si zpracovat fyzickou analýzu odpadů

Akce proběhla přímo na náměstí 24.9.2020 a ukázala podíl jednotlivých složek odpadu ve směsném komunálním odpadu. 

Díky tomu jsme následně mohli zaměřit úsilí na vytříděný nejvíce zastoupených druhů odpadů. Ukázalo se, že 73,2 % by ještě teoreticky bylo možné zrecyklovat nebo energeticky využít. 17,8 % z toho tvoří gastroodpad (zbytky jídla), který je ale těžko využitelný i těžko skladovatelný (bez něj by výsledné číslo bylo 55,4 %, což by bylo mnohem přijatelnější). Velkou část tvoří bioodpad (32,8 % včetně gastroodpadu), dále plasty (10,2 %), textil (9,0 %), papír (8,0 %), sklo (4,4 %) a kov (2,2 %).

Související odkazy


Vytvořili jsme REUSE centrum

V pondělí 15. srpna bylo v areálu horního separačního dvora na ulici Suvorovově slavnostně otevřeno první novojičínské REUSE centrum, tedy centrum pro opětovné využití věcí. Je zde možné odevzdat předměty, pro které již nemáme využití, ale někomu jinému by se ještě mohly hodit. Jedná se tedy vlastně o takové moderní vetešnictví.

O minimalizování objemu odpadu a o jeho co nejlepší využití se snažíme dlouhodobě a REUSE centrum je dalším logickým krokem. Kromě předcházení vzniku odpadu má toto zařízení i pozitivní sociální aspekt, protože v něm je možné zdarma získat užitečné předměty. Chceme tím také ukázat, jak staré věci, které bychom jindy vyhodili, mohou získat nový smysl.

Související odkazy


Pořídili jsme městské vratné kelímky na kulturní akce

Městské vratné kelímky se od roku 2022 používají na Pivobraní i dalších kulturních akcích města. V roce 2016, tj. před tím, než se vratné kelímky začaly na Pivobraní používat, bylo množství sesbíraného odpadu po akci 3,07 t, v následujícím roce, kdy jsme poprvé použili vratné pronajaté kelímky NickNack, to bylo již 1,86 t, tj. asi 60 %, což jasně ukazuje, že vratné kelímky pomáhají životnímu prostředí.

S novým designem jsme je nyní povýšili na další úroveň. O tom, že se Novojičíňákům líbí, svědčí i fakt, že 2000 z Vás si je po Pivobraní nechalo! Domluvili jsme se na jejich používání také při akcích v Novém slunci a na Skalkách

Související odkazy


Od roku 2022 třídíme také gastroodpad neboli kuchyňský odpad

Na spolupráci jsme se dohodli s bioplynovou stanicí EFG Rapotín. Gastroodpad se následně přetváří na bioplyn, elektrickou energii a teplo.

Jde o další krok, díky němuž můžeme z nádob na směsný odpad vytřídit velkou část obsahu. Při fyzické analýze odpadu, při které jsme přebírali směsný odpad na vytřiditelné složky, nám vyšlo, že gastroodpad z něj tvoří celkem 18 %. Na skládku tak díky samostatnému sběru nebude vyvážena další složka, která má smysluplné využití.

Nový Jičín je jedním z prvních měst v republice, které se do třídění gastroodpadu pustilo.

Související odkazy


Zavedli jsme ‚chytrou‘ evidenci popelnic pomocí QR kódů

Systém funguje od srpna roku 2019.

Hned v počátku jsme díky němu mohli zredukovat počet popelnic ve městě a ušetřit tím statisíce korun za rok.

Zvýšil se také počet občanů platících poplatky za odpad.

Díky systému máme přesný přehled o vyvezených a nevyvezených kontejnerech a popelnicích.

Související odkazy


Rozmístili jsme po městě nové popelnice na kuchyňský olej

Podařilo se nám najít firmu, která byla schopná za přijatelnou cenu zajistit svoz nádob na vyhazování použitého kuchyňského oleje.

Od října 2021 se můžete setkat s novými černými popelnicemi s oranžovým víkem na celkem 27 místech ve městě.

Olej je třeba doma přelít do PET lahve a tu poté uzavřenou vložit do popelnice.

Související odkazy


Za nakládání s odpady jsme obdrželi několik ocenění

V roce 2022 jsme obdrželi keramickou popelnici za nejlepší třídění odpadu mezi městy v kraji.

Za nadstandardní třídění elektroodpadů jsme opakovaně obdrželi krajské ocenění Elektrooskar.

Související odkazy


Instalovali jsme kontejnery na separovaný odpad také na výletní místa

První koše na separovaný odpad byly v roce 2020 instalovány na Skalkách, od roku 2021 jsou kontejnery na tříděný odpad také na Čerťáku.


Prodloužili jsme sobotní otevírací dobu separačního dvora

Doba horního separačního dvora (ul. Propojovací) byla prodloužena do 12:00 (bylo 11:00).


Adaptace na změnu klimatu


Změnu klimatu již začínáme pociťovat každoročně se zvyšující teplotou ovzduší a střídáním období sucha s přívalovými dešti. Tomuto jevu se ve městě můžeme alespoň částečně přizpůsobit, tj. se na něj adaptovat. Za tímto účelem jsme především zpracovali Adaptační strategii na změnu klimatu a také učinili několik dalších systematických i jednorázových kroků.

Zpracovali jsme adaptační strategii na změnu klimatu

Zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu bylo jedním z ústředních bodů našeho volebního programu. Zastupitelstvo tento dokument, který má za cíl zvýšit připravenost našeho města a jeho obyvatel na následky a projevy klimatických změn, schválilo na svém jednání 15.3.2021.

Strategii jsme zpracovali ve spolupráci s Odborem životního prostředí a obecně prospěšnou společností CI2. Tvorba nám zabrala celkem rok a půl a velkou měrou se na ní podílela i veřejnost zapojením do dotazníkového šetření a veřejného projednání.

Je to zásadní dokument pro to, aby naše město bylo zase o něco zelenější a více ekologické.  Zahrnuje celkem čtyři části:

 1. Analýzu zranitelnosti, která popisuje největší hrozby plynoucí ze změny klimatu pro město Nový Jičín a jeho části,
 2. Katalog adaptačních opatření popisuje celkem 45 typů opatření, která by bylo možné ve městě realizovat,
 3. Akční plán adaptační strategie – ten popisuje celkem 145 konkrétních opatření, která by bylo vhodné ve městě realizovat a
 4. Interaktivní mapu, ve které si můžete jednotlivá opatření vyhledat a zobrazit si jejich podrobnosti.

Související odkazy


Adaptační opatření postupně zapracováváme do stavebních projektů

Probíhalo již před zpracováním Adaptační strategie, nyní se tento proces zintenzivnil.

Příklady:

 • Nové parkoviště na Dlouhé (vodě propustné)
 • Nadstavba SVČ Fokus (zelená terasa)
 • Revitalizace Sportovního areálu (množství zeleně v souladu s Adaptační strategií)

Využíváme dešťovou vodu namísto pitné, zejména k zavlažování

Realizováno postupně u různých stavebních projektů. Snižujeme tím odtok srážkových vod a zadržujeme je v městském prostředí.

Příklady:

 • Rekonstrukce Atria Komenského 66 (retenční nádrž na dešťovou vodu)
 • Rekonstrukce Bufetu na Čerťáku (jímka na vodu s přepadem do jezírka)
 • Plánovaná rekonstrukce hřiště u ZŠ Jubilejní (retenční nádrže jímající vodu, která nezasákne)
 • Venkovní hřiště ZŠ Dlouhá (retenční nádrž pod hřištěm – viz obrázek)

Snižujeme odtok srážkových vod a jejich zadržení v městském prostředí

Postupně minimalizujeme odtok srážkových vod budováním propustných parkovacích ploch a retenčních nádrží v zástavbě i v krajině a nákupem akumulačních nádob.
Dosahujeme toho budováním propustných parkovacích ploch a retenčních nádrží v zástavbě i v krajině a nákupem akumulačních nádob.

Příklady:

 • Rozšířené parkoviště na Dlouhé ulici (parkovací místa jsou vodě propustná)
 • Zelená terasa na přístavbě SVČ Fokus

S NPÚ jsme vyjednali možnost osazení náměstí stromy okolo kašny

Naše první žádost na Národní památkový ústav (NPÚ) 7.10.2021 byla zamítnuta. V roce 2022 však došlo k průlomu a ze strany NPÚ byl po jednání s městem a autorem rekonstrukce náměstí Pavlem Pekárem vydán předběžný souhlas s umístěním stromů. Nyní se zpracovává projekt, k realizaci dojde v roce 2023.

Pod stromy budou umístěny také nové lavičky.

Tento návrh je také součástí zpracované Adaptační strategie na změnu klimatu, což nám v jeho prosazení pomohlo.

Související odkazy


Vyhlásili jsme nový dotační program na retenční nádrže na vodu

Program je vyhlášen od roku 2021, a je jak na podzemní, tak i nadzemní nádrže. Na program je alokováno 300 000 Kč.

Související odkazy


Na vybraných plochách ve městě jsme snížili počet sečí na 2x ročně

Tento krok pomůže v daných lokalitách uchovat více vláhy. Krátce sečený trávník totiž nezachytí sluneční paprsky, půda rychleji vysychá a dochází k další akumulaci nežádoucího tepla. Vyšší trávník je zároveň útočištěm pro užitečné druhy hmyzu, které jsou důležité pro fungování celého ekosystému.

Související odkazy


Na SVČ Fokus byla vybudována zelená střecha/terasa nad vstupní halou

Zelené střechy pomáhají zadržovat vodu ve městě, mají výborné izolační účinky a pro SVČ Fokus navíc bude fungovat jako místo pro pěstitelské kroužky.

Akce byla provedena v rámci budování nové přístavby.

Související odkazy


Podpoříme založení nových zelených ploch

Nová zelená plocha vznikla například v areálu bývalého letního kina a došlo tak k rozšíření Smetanových sadů.

Z participativního rozpočtu byla na podnět našeho kandidáta Radka Hanáka Ficbauera založena květinová louka u OD Javor.


Zastíníme vybraná dětská hřiště stromy nebo plachtami

Jeden takový zastíněný prostor je na venkovním bazéně, další byl vybudován v roce 2021 v MŠ Smetanovy sady.


Podpoříme údržbu zeleně místními obyvateli v místních částech

Ve Straníku a na Kojetíně udržují zeleň místní obyvatelé, se kterými má město smlouvu. Má to několik výhod: místní lidé mají šanci si přivydělat, o zeleň se starají lépe než Technické služby, protože v daném místě bydlí a město to navíc vyjde o něco levněji.


Další ekologická opatření


Navrhujeme ještě několik dalších ekologických opatření, která nelze zařadit ani do jedné z výše popsaných kategorií.

Iniciovali jsme vznik komunitní zahrady na sídlišti

Komunitní zahrady slouží lidem ze sídliště k pěstování plodin na malých záhoncích a také k setkávání. I když jsou běžné spíše ve větších městech, v Novém Jičíně se nám jednu komunitní zahradu založit podařilo. První vznikla na městském pozemku poblíž ZŠ Dlouhá.

Vše začalo tím, že jsme k pozemku, který byl dlouho nevyužit, uspořádali veřejné projednání, na němž byly probrány různé možnosti, jak s pozemkem naložit. Protože se našlo dostatek místních obyvatel, kteří měli zájem si zde založit svůj záhon, rozhodli jsme se vydat právě cestou komunitních zahrad. Se zájemci jsme se dohodli, že si založí zapsaný spolek, kterému město následně pozemek zapůjčí (tj. pronajme zdarma), což se podařilo v roce 2018. Město do začátku podpořilo vznik také finanční injekcí ve výši 50 000 Kč.

Lidé z okolí si na městem vypůjčeném pozemku každý rok sadí plodiny a uskutečnila se zde také férová snídaně, na níž do zahrad měla možnost nakouknout i širší veřejnost. Je to také místo k setkávání lidí, kteří bydlí blízko sebe, ale bez podobného místa by spolu neměli možnost navázat kontakt. Nyní se námi s podobnými plány inspirovala také Kopřivnice, kde jsme byli spolu se zástupci naší komunitní zahrady prezentovat své zkušenosti.

Související odkazy


Pořídili jsme elektromobil a auto na CNG z dotace

Městský úřad pořídil v roce 2020 elektromobil Škoda Citigo a automobil Škoda Scala na CNG.

Na oba vozy jsme získali dotaci z OPŽP ve výši 251 000 Kč.

Související odkazy


Zajistíme budování nabíječek na elektromobily ve městě

Podpořili jsme vybudování rychlonabíječek pro elektromobily. První nabíječka byla vybudována u Kauflandu, další byla v roce 2021 instalována i na budově KVIC na ulici Štefánikova a nová je v plánu také na městském parkovišti u bazénu.


Vytvořili jsme stránku s aktualizovaným stavem ovzduší

Vytvořilo ji naše IT oddělení v dubnu 2021.

Zobrazuje aktuální množství imisí škodlivých částic oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), oxidu uhelnatého (CO), částic PM10ozonu (O3) a jemných částic PM2,5.

V tabulce vidíte vždy naměřenou hodnotu ve srovnání s imisním limitem, tj. na první pohled je zřejmé, zda jsou hodnoty v normě nebo nikoliv.

Související odkazy


Pořádáme pravidelné dobrovolnické akce ‚Ukliďme Nový Jičín‘

Akce pořádáme v rámci projektu Zdravé město Nový Jičín a Ukliďme svět/Ukliďme Česko.

Pokaždé uklidíme jinou část města na základě podnětů občanů.

Účastní se pravidelně 40-80 lidí, včetně dětí.

Související odkazy


Prezentovali jsme naše ekologické projekty dalším městům

Zúčastnili jsme se projektu Envi RoadShow, kde jsme prezentovali 4 ekologické projekty zaměřené na ekologii a zapojení občanů do chodu města:

 • Přestavba bývalého letního kina,
 • stroj na ničení plevele horkou vodou,
 • knihobudka ve Smetanových sadech a
 • komunitní zahrady na Dlouhé.

Na krátké video, kde jednotlivé projekty představujeme, se můžete podívat níže.

Související odkazy


Tvoříme web s ekologickými opatřeními v Novém Jičíně

Na webu budou shromážděna všechna ekologická opatření města. Momentálně probíhá výběrové zřízení na jeho zhotovení, k němuž dojde ještě letos. Inspirovali jsme se v Ostravě na webu Zdravá Ova.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist