Otevřené město bez bariér

Úvod

Otevřené město

Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti

Veřejný prostor

Životní prostředí

Doprava

Sociální služby a boj proti sociálnímu vyloučení

Školství, podpora rodin s dětmi a bezpečnost

Kultura a sport


 

Otevřené město bez bariér

Volební program Strany zelených pro Nový Jičín 2014-2018

Úvod

Strana zelených je součástí zastupitelstva města Nového Jičína a podílí se na jeho správě a rozvoji již od roku 1989. V uplynulém volebním období sice nebyla součástí vládnoucí koalice ve městě, významně se však podílela na činnosti samosprávných orgánů města a na všech zásadních rozhodnutích těchto orgánů, která byla v souladu s jejím volebním programem, prioritami strany a přesvědčením jejich zastupitelů.

I v nelehké ekonomické situaci se také díky spolupráci našich zastupitelů podařilo pokračovat v zachování finanční stability města, v čerpání finančních dotací z různých úrovní a v nastavení koncepčních materiálů pro budoucí směřování města.

Jsme pro slušnost v politice, zabraňování korupci a investice do trvalých hodnot jako je vzdělání, věda a kultura. Dáváme přednost zelené ekonomice a zdravému prostředí, protože jde o život nás všech. Každý z našich kandidátů také podepsal Etický kodex zastupitele a zavázal se jím řídit.

Otevřené město

Prosadíme koncept „Otevřeného města 21. století”, které je transparentně otevřené veřejnosti, novým technologiím a inovacím.

 • Město otevřené přístupu k informacím. Chceme město, které automaticky zveřejňuje ve strojově čitelné podobě (takzvaná „open data”) dokumenty a informace uspořádané do přehledného datového katalogu s jednoduchým vyhledáváním. Takto publikované informace zvyšují efektivitu správy města a umožňují odhalit korupci.
 • Město otevřené nápadům občanů. Chceme umožnit občanům rychle a efektivně sdělovat své nápady a připomínky pomocí internetu či mobilních technologií a zjednodušit tím zapojení občanů do rozvoje města. První krok jsme udělali vytvořením webu www.napadypronovyjicin.cz, kde může kdokoliv přidat svůj nápad přímo do mapy Nového Jičína.
 • Město otevřené setkáním. Jsme zastánci komunitního plánování a života ve městě. Budeme úzce spolupracovat s neziskovkami, pořádat pravidelná setkání s občany v místních částech a zásadní veřejné otázky projednávat na veřejných diskusních či pracovních setkáních s občany.
 • Město otevřené nových technologiím. Chceme technologicky vyspělé město 21. století. Pokryjeme hlavní městské prostory veřejnou WiFi sítí, prosadíme větší využívání svobodného softwaru a občanům umožníme komunikovat s městem pomocí nových technologií.
 • Všechna výběrová řízení, včetně jejich zadání, průběhu i podepsaných smluv, budeme důsledně vyvěšovat na internetu.
 • Zavedeme přehledný a jasný rozklikávací rozpočet.
 • Navrhneme zavedení etického kodexu úředníků a zastupitelů. Všichni kandidáti Strany zelených v Novém Jičíně takovýto kodex podepsali společně s kandidaturou. Na jeho znění se můžete podívat zde: Etický kodex zastupitele SZ Nový Jičín.

Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti

 • Zřídíme podnikatelský inkubátor a za zvýhodněných podmínek v něm poskytneme prostory, služby a poradenství začínajícím firmám, aby mohly realizovat své nápady do konečné podoby pro rozjezd svého podnikání.
 • Vytvoříme podmínky pro umisťování investic na území města, primárně do nevyužitých starých průmyslových areálů („brownfieldů”) namísto zabírání orné půdy.
 • Budeme propagovat úspěšné řemeslníky, zemědělce a drobné podnikatele pro inspiraci a povzbuzení ostatních.
 • Zasadíme se o to, aby byly ve městě pořádány farmářské trhy v pravidelných termínech s ohledem na sezónnost potravin a na místě k tomu určeném, tj. např. na městské tržnici.
 • Místním podnikatelům v oblasti gastronomie a drobným řemeslníkům umožníme bezplatnou prezentaci a prodej na akcích města.

Veřejný prostor

Základem kvality života ve městě je kvalitní veřejný prostor. Musí být uzpůsoben nejen tak, aby byl příjemný a bezpečný pro všechny druhy dopravy, ale především musí občanům umožňovat pobývání, zastavení, potkávání se a celou škálu dalších aktivit. Naším zájmem je živý veřejný prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.

 • Významné stavební zásahy do veřejného prostoru by měly vzejít z architektonických soutěží coby jediné formy soutěžního klání, u něhož je rozhodujícím kritériem také kvalita a nikoli pouze cena.
 • Budeme usilovat o vytvoření důstojných podmínek k rekreaci občanů na přehradě Čerťák a v městských parcích.
 • Budeme se podílet na racionálním řešení nedostatku parkovacích míst v zastavěných částech Nového Jičína tak, aby nebyly nové parkovací plochy zřizovány výhradně na úkor ploch zeleně.
 • Budeme v rámci zvyšování energetických úspor pokračovat v úpravách staveb v majetku města Nový Jičín (zateplování, instalace fotovoltaických zařízení na objektech).
 • Budeme zvažovat vhodný výběr investorů pro územním plánem schválené využití ploch v lokalitě Bezručova a v prostoru ulic např. Dolní Brána, Bohuslava Martinů.
 • Budeme podporovat pokračování postupné regenerace sídlišť včetně revitalizace veřejně přístupných prostranství.
 • Budeme dohlížet na pravidelné provádění oprav objektů a systematickou údržbu veškerého nemovitého majetku města Nový Jičín.

Životní prostředí

 • Budeme usilovat o rekonstrukci městských stromořadí a stávajících alejí dřevin vybíhajících do volné krajiny (například podél silnice Nový Jičín – Kojetín) a jejich postupné doplňování novými výsadbami podél cyklostezek, místních komunikací a polních cest.
 • Budeme podporovat další výsadby listnatých stromových a keřových druhů dřevin k zachytávání pevných prachových částic především podél frekventovaných silničních tras ke snížení dopadu znečištěného prostředí na lidské zdraví.
 • Budeme zlepšovat péči o veřejnou zeleň zejména v plochách městských parků a podporovat zřízení nových parkových ploch v návaznosti na platný územní plán.
 • Budeme se snažit o zkvalitnění údržby zelených ploch na městských pozemcích nejen v centru města, ale také v sídlištní zástavbě a ostatních částech města ke zvýšení pohody bydlení jejich obyvatel.
 • Budeme pravidelně a podrobně informovat o hodnotách znečištění ovzduší s vysvětlením na informačním panelu na budově radnice a ve Zpravodaji města Nový Jičín včetně neprodleného oznámení o nadlimitních hodnotách nečistot v ovzduší prostřednictvím městského rozhlasu.
 • Budeme podporovat využití technologicky vyhovujících kotlů na pevná paliva zejména v částech města bez zavedeného plynu. Pomůžeme například se sepisováním žádostí.
 • Budeme se podílet na koncepčním řešení likvidace komunálního odpadu v návaznosti na stanovenou životnost skládky v Životicích u Nového Jičína včetně motivace občanů k důslednému třídění jednotlivých složek odpadu s cílem postupného snižování jeho celkového objemu.
 • Budeme podporovat postupné napojování zástavby sídel na veřejnou vodovodní a kanalizační síť ve zbývajících částech města.
 • Budeme posilovat účinnou ochranu zdraví a životů osob a jejich majetku proti škodlivým účinkům povodní, například realizací protipovodňových opatření v povodí nebo revitalizací vodních toků.
 • Budeme prostřednictvím územního plánování podporovat opatření k zachování přírodního bohatství nezastavěné krajiny a uplatněním ochrany krajinného rázu a chráněných částí přírody zajišťovat ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost v území.

Doprava

 • Zařadíme Městskou hromadnou dopravu (MHD) v Novém Jičíně do Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS) tak, aby cestující mohli na jednu průkazku cestovat jak autobusy MHD, tak i příměstskými linkami, které již v systému ODIS jsou.
 • Upravíme vedení a časové polohy linek MHD tak, aby lépe navazovaly na vlaky a meziměstské autobusy.
 • Podpoříme zřízení nové linky MHD přes Bludovice do Straníka a vytvoříme nové zastávky v Bludovicích tak, aby se zkrátila docházková vzdálenost na autobus.
 • Vybudujeme novou zastávku MHD pod Svincem mezi Skalkami a Čerťákem v místě, kde již je připraven záliv pro zastavování autobusu a kde odbočuje pěší trasa ke sjezdovce.
 • Při obnově vozového parku MHD budeme prosazovat využití pohonu na plyn.
 • Bude-li o něj zájem, zavedeme večerní spoj MHD na Kojetín.
 • Ve spolupráci s Příborem, Frýdkem-Místkem a MS Krajem budeme usilovat o znovuzavedení linky ČD Bus v trase Hranice – Nový Jičín – Frýdek-Místek, která nepochopitelným rozhodnutím vedení ČD v prosinci skončila. Tato linka, navazující v Hranicích na vlaky EC a Ex nabízela nejrychlejší spojení Nového Jičína s Olomoucí a Prahou.
 • Budeme usilovat o stavbu cyklostezky Loučka – Palackého – centrum města.
 • Umožníme cyklistům vjezd do některých jednosměrek i v opačném směru, pokud to nenaruší plynulost dopravy. Takovýto režim již funguje například v ulici 28. Října u náměstí.

Sociální služby a boj proti sociálnímu vyloučení

Kvalitu života je potřeba podporovat ve všech jeho fázích. Pomoc a ochrana slabších a znevýhodněných, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní nebo malé děti, by měla být jedním z hlavních úkolů města a obce. Samospráva je totiž těmto lidem nejblíže, a nejlépe tak může poznat jejich potřeby.

 • Podpoříme rozvoj bezbariérového pohybu ve městě v budovách veřejné správy, v historických objektech, na chodnících apod.
 • Vytvoříme bezbariérovou mapu města, která umožní imobilním nebo jinak hendikepovaným osobám lépe plánovat své trasy v rámci města.
 • Budeme podporovat rozvoj terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Tyto osoby jsou často jinak odkázány na pobytové služby (tzv. domovy pro seniory), které jsou obecně drahé, mají dlouhé čekací lhůty a neposkytují dostatek soukromí. V rámci přechodu do pobytových služeb se rovněž nezřídka vyskytuje celá řada adaptačních problémů. Terénní služby se oproti tomu poskytují zpravidla v domácím prostředí.
 • Podpoříme vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Odborníci v rámci služby mohou kontaktovat rodinu přímo v jejím přirozeném prostředí a poskytnout bezplatné poradenství v krizových momentech (např. zadluženost, nezaměstnanost, výchovné problémy, péče o dítě). Poskytují se výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatnění práv, apod. Služba často probíhá v součinnosti orgánem sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
 • Budeme rozvíjet spolupráci s neziskovým sektorem.
 • Podpoříme záměr zřídit pohotovostní provoz lékárny v nemocnici.

Školství, podpora rodin s dětmi a bezpečnost

 • Podpoříme alternativní metody výuky na základních školách.
 • Připravíme kurzy práce s novými technologiemi pro starší občany, které povedou studenti středních škol pod vedením svých pedagogů. Senioři se v nich naučí především základy práce s internetem. Studenti navíc budou mít možnost získat kontakt se starší generací.
 • Budeme i nadále podporovat a spolufinancovat ekologickou výchovu na školách a podpoříme její zavedení také v mateřských školách.
 • Podpoříme zahraniční vzdělávací výjezdy pedagogů novojičínských základních i středních škol (např. v rámci spolupráce partnerských měst).
 • Zmapujeme dopady provozování výherních automatů na území města a na základě výsledků navrhneme jejich regulaci.

Kultura a sport

 • Budeme prosazovat vybudování multifunkčního kulturního sálu v přístavbě Hotelu Praha, ke kterému se město zavázalo ve strategickém plánu.
 • Podpoříme menšinové a netradiční kulturní a sportovní aktivity.
 • Budeme podporovat nejen tradiční, ale i malé, netradiční a nové sportovní kluby, které nebudou vyžadovat příliš vysoké příspěvky na provoz.
 • Budeme podporovat systematickou rekonstrukci sportovních zařízení, zejména zimního stadionu a jeho okolí s multifunkčním využitím plochy.

 

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist