9. 10. 2019

V pátek 4.října proběhl v Novém Jičíně seminář, v rámci kterého se moravskoslezští Zelení mohli seznámit s některými aspekty odpadového hospodářství na místní a krajské úrovni.

Na semináři byly nejprve přiblíženy způsoby nakládání s komunálním odpadem ve městě.

Občanům Nového Jičína jsou k dispozici dva sběrné dvory, probíhá mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení, jakož i pytlový sběr plastů. Město poskytuje svým občanům zdarma odpadové nádoby, kompostéry a hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Dotuje také možnost objednat si kontejner pro odvoz velkoobjemových odpadů nebo bioodpadů z místa bydliště za symbolickou částku 100, případně 200 Kč.

Město se zároveň snaží předcházet vzniku odpadů například provozem internetového Bazárku, kde mohou lidé nabídnout nepotřebné věci k využití ostatním.

Ke zvýšení efektivnosti svozu odpadů začíná nově sloužit systém QR kódů na odpadových nádobách. Získaná data poslouží k úpravě svozových tras, což by mělo znamenat nejen finanční úsporu, ale také snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší ve městě.

Z hlediska Plánu odpadového hospodářství obce, který byl vypracován mimo jiné s ohledem na cíle týkající se zvyšování podílu vytříděného odpadu, většího využití druhotných surovin a snižování množství směsného komunálního odpadu, se úspěšně daří především naplňování cílů v oblasti třídění odpadů vhodných pro recyklaci.

Kde se naopak zatím tolik nedaří, je separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Příliš vysoký podíl těchto odpadů na skládkách vede ke vzniku tzv. skládkového plynu – převážně metanu, který výrazně přispívá ke skleníkovému efektu a změnám klimatu. Při zpracování ve spalovnách mohou být bioodpady zdrojem toxických dioxinů. Město chce proto usilovat o lepší nakládání s biologicky rozložitelnými odpady mimo jiné intenzivnější osvětou.

Následovala prezentace inženýra Petra Břenka ze společnosti PGP Terminal o technologii plazmového zplyňování, která umožňuje materiálové či energetické využití různých typů odpadů. Hlavním produktem zplyňování je syntetický plyn, který lze použít nejen k výrobě elektrické energie a tepla, ale také pro produkci biopaliv druhé generace. Na rozdíl od běžných typů spaloven nevznikají při zpracování odpadů v plazmovém reaktoru téměř žádné emise uhlíku ani popel, který by bylo třeba skládkovat.

Pan Břenek rovněž zmínil záměr výstavby zařízení na zpracování směsných komunálních odpadů plazmovým zplyňováním v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Horním Benešově v okrese Bruntál. Projekt je aktuálně ve stádiu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Námitky proti výstavbě velkokapacitního zařízení v této lokalitě vznesly okolní obce i některé neziskové organizace, a to především kvůli obavám z přílišného navýšení silniční dopravy.

Zároveň je zřejmé, že vzhledem k plánovanému ukončení skládkování komunálních odpadů v roce 2024, které Strana zelených jednoznačně podporuje, je nezbytné pracovat na vývoji a zavádění moderních technologií zpracování odpadů šetrných k životnímu prostředí. Na konferenci v sobotu 5. října si proto Strana zelených v Moravskoslezském kraji stanovila odpadové hospodářství jako jedno ze svých prioritních témat pro nadcházející období.

Tisková zpráva ZO SZ Nový Jičín, 9.10.2019

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist